Перейти до вмісту
Главная страница » СПОРИ ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ

СПОРИ ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ

Договір поставки є одним з різновидів договору купівлі-продажу і аналогічний йому за формою, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Укладання цього договору часто використовуються в підприємницькій діяльності, оскільки є надзвичайно зручним як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб-підприємців.

Такі відносини неодмінно повинні відрізнятися стабільністю й мати довгостроковий характер, саме тому в їх правовому регулюванні переважне значення мають не разові правочини щодо передачі партії товарів, а довгострокові договірні зв’язки.

Договір поставки має свої певні правила виконання  сторонами, а також відповідальності за його невиконання, в чому Вам допоможуть розібратися досвідчені та кваліфіковані юристи по договірним правовідносинам АБ «Ткачук і партнери».

Із досвіду адвокатів АБ «Ткачук і партнери» можливо виділити спори, які найчастіше виникають у зв’язку із укладенням, виконанням та припиненням договору поставки:

 • укладення договорів поставки;
 • невиконання покупцем або постачальником, передбачених умовами договору поставки обов’язків;
 • порушення строків поставки, а також поставка неякісного товару або в іншій кількості, ніж погоджено сторонами;
 • спори щодо повернення попередньої оплати (авансу), у зв’язку із недоставленням товару;
 • спори про відшкодування сторонами збитків за порушення господарського зобов’язання по поставці товару;
 • внесення змін до договору поставки;
 • розірвання (припинення) договору поставки та інші. 

Адвокати   АБ «Ткачук і партнери» мають великий досвід зі спорів, пов’язаними з господарськими правовідносинами по договорам поставки та  допоможуть урегулювати виниклі конфліктні ситуації, надавши наступні юридичні послуги:

 • Консультація щодо можливих шляхів вирішення виниклої суперечки по договору поставки;
 • Правова допомога при складанні договорів поставки з метою уникнення сторонами юридичної невизначеності при їх виконанні; 
 • Досудове врегулювання суперечок у правовідносинах по договору поставки – проведення переговорів, складання претензії, відповіді на претензію, мирової угоди та інших документів, необхідних для вирішення спору в досудовому порядку;
 • Зібрання доказів та підготовка позовної заяви до суду на захист інтересів клієнта-сторони договору поставки;
 • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
 • Представництво інтересів клієнта  у судових засіданнях в судах першої, апеляційної інстанцій та Верховному Суді, підготовка усіх необхідних процесуальних документів-клопотань, заперечень, пояснень тощо.

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТА ЙОГО СУТТЄВІ УМОВИ

За договором поставки,  продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Договора поставки  укладаються в письмовій формі:

 • повній – шляхом підписання єдиного документа;
 • скороченій – шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами чи шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання.

Строки укладення договору поставки.

Договір поставки може бути укладений на один рік, більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк.

Якщо в договорі строк його дії не визначений, він вважається укладеним на один рік. У разі якщо сторонами передбачено поставку товарів окремими партіями, строком (періодом) поставки продукції виробничо-технічного призначення є, як правило, квартал, а виробів загального споживання, як правило, –  місяць. Сторони можуть погодити в договорі також графік поставки (місяць, декада, доба тощо).

Строки поставки продукції можуть бути пов’язані не тільки з чітко встановленими датами, а й з певними діями покупця, наприклад, з попередньою оплатою, перерахуванням авансу, одержанням повідомлення з банку про надходження акредитива тощо. Такі умови повинні бути відображені в тексті договору поставки.

Ціна і порядок розрахунків за поставлені товари.

Узгодження ціни відбувається до укладання договору і за необхідності може бути оформлене у письмовому вигляді. Попереднє узгодження ціни можна проводити як в усній формі, так і за допомогою засобів зв’язку. При укладанні договору сторони можуть вибрати будь-яку форму оплати, що відповідає чинному законодавству.

Тобто договірна ціна може залежати від умов поставки. Якщо договором передбачається доставка продукції силами постачальника на склад покупця, то ціна може бути збільшена на вартість доставки, витрат на страхування вантажів, завантажувальних та (або) розвантажувальних робіт тощо. Якщо покупець доставляє продукцію самостійно, то ціна може бути збільшена тільки на вартість витрат, пов’язаних із завантаженням.

Зміна ціни, передбаченої договором, допускається у випадках і на умовах, встановлених законом або договором.

Визначення у договорі поставки кількості товару, що постачається.

Кількість товару, що постачається, у договорі поставки визначається за згодою сторін, виходячи з потреб покупця і з урахуванням виробничих або інших можливостей постачальника. Для визначення кількості продукції (товару), що постачається, використовують загальноприйняті параметри ваги, довжини, обсягу тощо.

Не виключена ситуація, коли для визначення кількості товару сторони скористаються нестандартними одиницями виміру, такими, як: мішки, пачки, об’єм пляшки тощо.

Якість товару, що поставляється по договору поставки.

Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів.

Слід зазначити, що постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним документом, який надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі.

Досвідчений юрист нашого Бюро, залучений до складання договору поставки зможе дати об’єктивну правову оцінку тексту угоди та захистити позицію клієнта в разі виникнення судового спору. 

ВИНИКНЕННЯ СУПЕРЕЧОК МІЖ ПОКУПЦЕМ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, У ЗВ’ЯЗКУ З НЕНАЛЕЖНИМ ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У разі порушення постачальником умов договору покупець має право:

 1. Відмовитись від прийняття і оплати товару у випадку поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), а якщо товари уже оплачені покупцем, – вимагати повернення сплаченої суми.

Якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття товарів, які не відповідають за якістю стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам) або умовам договору, постачальник (виробник) зобов’язаний розпорядитися товарами у десятиденний строк, а щодо товарів, які швидко псуються, – протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення покупця (одержувача) про відмову від товарів.

Якщо постачальник (виробник) у зазначений строк не розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалізувати їх на місці або повернути виробникові. Товари, що швидко псуються, підлягають в усіх випадках реалізації на місці.

 1. Вимагати від постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок постачальника, у разі якщо недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх постачальнику.

Якщо при прийманні виявляється недостача, одержувач повинен призупинити приймання, вжити заходів щодо зберігання продукції та скласти акт, який підписується особами, що здійснювали приймання. Після цього викликати представника постачальника для спільного продовження приймання та складання двостороннього акту. Складений двосторонній акт затверджується керівником підприємства-одержувача.

Претензія у зв’язку з недостачею продукції повинна бути направлена постачальнику не пізніше 10 днів після складення акту.

 1. Прийняти товари з оплатою за ціною, встановленою для товарів відповідного сорту, або відмовитися від прийняття і оплати поставлених товарів, якщо поставлені товари відповідають стандартам або технічним умовам, але виявляться більш низького сорту, ніж було зумовлено.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Покупець (одержувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника) штраф за поставку товарів неналежної якості, якщо інше не передбачено законом або договором.

Звертаю увагу, що позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред’явлені протягом шести місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів.

Окрім того,  учасник господарських відносин по договору поставки, який порушив господарське зобов’язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушено.

У разі відмови  винної сторони у відшкодуванні збитків, даний спір вирішується в судовому порядку.

Також, якщо продавець не поставив в строк товар або відмовився передати товар, покупець має право вимагати повернення попередньої оплати (авансу) за непоставлений товар.

Якщо внаслідок прострочення поставки товару, в покупця пропав інтерес до такого товару, покупець може відмовитися від прийняття товару і вимагати відшкодування збитків.

В постанові  Верховний Суд по справі № 910/12382/17 зазначив, що  аванс – це грошова сума, яка не забезпечує виконання договору, а є грошова сума, яка перераховується згідно договору наперед, у рахунок майбутніх розрахунків, зокрема, за роботи які мають бути виконані, при цьому аванс підлягає поверненню особі, яка його сплатила лише у випадку невиконання зобов’язання, за яким передавався аванс, незалежно від того, з чиєї вини це відбулося.Отже, не мають значення причини порушення строків поставки товару, а має лише значення факт порушення таких строків.

Звертаю увагу, що сума попередньої оплати (авансу), який покупець має намір стягнути в судовому порядку у зв’язку з простроченням поставки товару є грошовим зобов’язанням продавця та на таке грошове зобов’язання можуть нараховуватись інфляційні втрати, 3% річних на підставі ст. 625 ЦК України (позиція Верховного Суду по справі № 331/5054/15).

Крім того, за неналежне виконання зобов’язань інша сторона в односторонньому порядку може застосувати до іншої сторони оперативно-господарські санкції у відповідності до ст. 236 ГК України, які обумовлені сторонами у договорі.

Верховний Суд у справі № 905/2319/17 зазначив, що застосування оперативно-господарських санкцій є правом сторони і таке право надано незалежно від вини іншої сторони, яка, в разі незгоди, не обмежена правом на оскарження таких санкцій в судовому порядку. 

Досвідчені адвокати АБ «Ткачук і партнери» на високому професійному рівні допоможуть вирішити суперечки, пов’язані з укладенням, виконанням, розірванням та припиненням договорів поставки як в досудовому, так і в судовому порядку.