Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА У ВІДШКОДУВАННІ ШКОДИ

ДОПОМОГА АДВОКАТА У ВІДШКОДУВАННІ ШКОДИ

Згідно із законодавством на відшкодування завданої матеріальної шкоди може розраховувати юридична особа, майно якої постраждало, або громадянин, здоров’ю або майну якого завдано шкоду.

Зазвичай сторони не можуть дійти згоди щодо обсягу збитків та механізму їх компенсації. В більшості випадків винна сторона відмовляється визнавати свою провину, не згода із розміром збитків та ігнорує претензії постраждалої сторони.

Для вирішення питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди варто звернутись за допомогою до професійних та досвідчених юристів АБ «Ткачук і партнери», які можуть провести ефективні переговори з іншою стороною, допоможуть у проведенні відповідних експертиз, в розрахунку розміру завданої матеріальної шкоди та захистять Ваші інтереси у суді.

Маючи великий досвід адвокати  АБ «Ткачук і партнери» нададуть правову допомогу особам, що зазнали матеріальних збитків, по відшкодуванню шкоди, пов’язаною із:

 • пошкодженням майна в результаті залиття квартири; 
 • пожежею;
 • інших неправомірних дій осіб;
 • нещасними випадками на виробництві;
 • дорожньо-транспортною пригодою;
 • наданням неякісної медичної допомоги (лікарської помилки);
 • спричиненням шкоди здоров’ю особи та її майну в інших випадках.

Кваліфіковані адвокати по відшкодуванню шкоди АБ «Ткачук і партнери» нададуть наступні юридичні послуги:

 • Консультація та всебічний аналіз ситуації і надання клієнту оптимальних шляхів для вирішення спору щодо відшкодування матеріальних збитків;
 • Ведення переговорів із винною стороною з метою досудового урегулювання спору;
 • Зібрання необхідних доказів, у тому числі допомога в призначенні експертизи на предмет визначення причин завданої шкоди та розміру завданих збитків;
 • Підготовка необхідних для захисту клієнта процесуальних документів: адвокатського запиту, позову, клопотань, заперечень, пояснень тощо;
 • Представництво інтересів клієнта у всіх судових інстанціях у справах зі спорів про відшкодування шкоди;
 • Оскарження незаконних судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;
 • Юридичний супровід клієнта на стадії виконання судового рішення.

ЗБИТКИ, НА ВІДШКОДУВАННЯ ЯКИХ МАЄ ПРАВО ОСОБА:

У відповідності до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано шкоди внаслідок порушення його цивільного права, має право на їх відшкодування.

У розумінні діючого законодавства збитками є:

 • Реальні збитки– втрати, які особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа вчинила або має зробити для відновлення свого порушеного права;
 • Упущена вигода-доходи, які особа могла б реально отримати за звичайних обставин, якщо б його право не було порушене.

Відшкодуванню також підлягає шкода нанесена здоров’ю особі, а також моральна шкода. 

 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

З урахуванням норм цивільного законодавства можливо визначити загальні правила відшкодування шкоди, а саме:

 • Майновий збиток, заподіяний неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкоду, заподіяну майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка його заподіяла,  якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
 • На вимогу особи, якій завдано шкоди, і відповідно до обставин справи, майнову шкоду може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, збиток заподіяний майну, може відшкодовуватися у натурі (передача речей того ж роду і якості, ремонт пошкодженої речі і т.п.).
 • У випадку, коли особа, що порушила чиїсь права, внаслідок таких дій отримала прибуток (фінансові доходи), то та особа, чиї права були порушені може вимагати відшкодування недоотриманої вигоди у не меншому, ніж такі доходи розмірі, одночасно із відшкодуванням нанесених збитків.
 • У випадках встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами  також підлягає відшкодуванню шкода, завдана правомірними діями осіб.
 • Окрім матеріальної шкоди відшкодовується також завдана моральна  шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий –фізична особа зазнав у  зв’язку із пошкодженням (знищенням) його майна або завданням ушкодження здоров’я.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ ШКОДУ

Загальними умовами відповідальності винної особи за завдану шкоду є:

 •  Наявність шкоди. За відсутності цього не виникають і  зобов’язання по відшкодуванню. Наявність шкоди і її розміри доводить потерпілий.
 •  Протиправність дій того, хто завдав шкоду.     За загальним правилом, шкода, заподіяна правомірними діями, відшкодуванню не підлягає, якщо інше не встановлене законом (до таких винятків відноситься, наприклад, відшкодування шкоди, заподіяної в стані крайньої необхідності).
 • Причинний зв’язок між протиправними діями правопорушника і шкодою, яка виникла. Для виникнення деліктних зобов’язань необхідний безпосередній причинний зв’язок між цими явищами, тобто протиправні дії повинні породжувати шкідливий результат.
 • Вина того, хто завдав шкоду. При цьому закон виходить із презумпції вини того, хто завдав шкоди. Якщо потерпілий довів наявність шкоди, то той, хто завдав її, повинен довести протилежне – відсутність своєї вини. Отже, особа, що заподіяла шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоду заподіяно не з її вини.

Адвокати нашого Бюро допоможуть зібрати належні докази та доведуть у суді наявність усіх вказаних вище складових чинників для стягнення з винної особи нанесених постраждалій особі збитків.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАВДАНОЇ ШКОДИ 

Слід врахувати, що для звернення до суду із позовом про відшкодування завданих Вам збитків необхідної мати докази, що підтверджують дійсність завданих  збитків та їх розмір.

За загальним правилом розмір збитків, що підлягає відшкодуванню, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Звичайно розрахувати шкоду можливо самостійно на підставі, наприклад, вартості пошкодженого майна, затрат на відновлювальний ремонт, розрахунок прибутку, який би могла отримати постраждала особа тощо.

Доказом розміру матеріальної шкоди, наприклад, при залитті квартири  може слугувати кошторис складений відповідною будівельною організацією, яка здійснила ремонтно-відновлювальні роботи у Вашому приміщенні.

Підтвердженням розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, у зв’язку із нанесенням шкоди здоров’ю можуть бути медичні довідки, рецепти лікарів, чеки про покупку ліків тощо. 

Проте, більш надійним та беззаперечним доказом для суду буде 

висновок експертного дослідження, проведений відповідною експертною установою або атестованим експертом. Експертиза може бути як незалежна, так і призначена судом за клопотанням сторін.

Розмір моральної шкоди можливо визначити також за допомогою психологічної експертизи.

Однак, щодо відшкодування моральної шкоди, то суд при визначенні її розміру виходить у кожному конкретному випадку із принципів розумності та справедливості. Велика Палата у справі №752/17832/14-ц зазначила, що розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більшим, ніж достатньо для розумного задоволення потреб потерпілої особи, і не повинен приводити до її безпідставного збагачення.

Юристи нашого Бюро проведуть розрахунок розміру нанесених Вам збитків,  при необхідності, за допомогою  експертної установи, у тому числі підготують відповідні питання, а також проаналізують експертний висновок на  предмет відповідності його вимогам законодавства щодо порядку та методики оцінки для кожного окремого випадку,  у зв’язку із яким Вам завдано збитки, що підлягають відшкодуванню.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Проведена правова робота по зібранню доказів, пред’явленню позову і навіть у разі прийняття судом позитивного рішення стане марною якщо це рішення не буде реально виконано та з винної особи не стягнуть кошти на Вашу користь у зв’язку із їх відсутністю. 

З метою уникнення ситуації, коли винна особа не бажаючи відшкодовувати шкоду швидко «позбавляється» від наявних у неї коштів та майна, юристи нашого Бюро перед пред’явленням позову або разом із ним підготують до суду заяву про вжиття заходів щодо забезпечення позову.

Суд може забезпечити позов шляхом накладення арештів на  кошти відповідача на рахунках, на наявне у нього майно та заборонити вчиняти будь-які дії, пов’язані з відчуженням цього майна. При цьому, що вкрай необхідно, юрист проконтролює дійсне виконання ухвали суду про забезпечення позову.  

Таким чином, якщо Вам завдали шкоду, і Ви бажаєте її відшкодування, то в такому випадку Вам необхідна допомога досвідчених адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які успішно захистять права клієнта як в судовому порядку, так і на стадії виконання судового рішення.