Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ

У господарських судах найпоширенішим видом вимог є стягненнязаборгованості з контрагента ( фізичної особи - підприємцяабо з юридичної особи) . Ценайпростіший вид вимог, але, незважаючи на уявну простоту завдання, стягнення дебіторської заборгованості має ряд тонкощів, не знаючи про якіможна і не досягтинеобхідного результату.

Витребування боргу — завжди проблема, аджеборжникузовсім не хочетьсярозлучатисязісвоїми коштами, яких, як відомо, завжди мало. Тому проблема погашеннябезнадійноїзаборгованості є однією з найпоширеніших проблем сьогодення. І, здається, цепитаннявжедоситьчіткороз’яснено як на сторінкахнашого журналу, так і в іншихвиданнях, але всікоментарі та публікаціїстосуютьсяпроблемивитребування боргу в резидента. Але ж багатосуб’єктівпідприємницькоїдіяльностівчиняють угоди ізсуб’єктамипідприємницькоїдіяльностііншихкраїн, а контрагенти-нерезиденти не завждивиявляютьсяпорядними у розрахунках.

В силу ст. 32 Господарськогопроцесуального кодексу України, доказами у справі є будь-якіфактичнідані, на підставіякихгосподарський суд встановлюєнаявністьчивідсутністьобставин, на якихґрунтуютьсявимоги і заперечення, а такожіншіобставини, якімаютьзначеннядля правильного вирішенняспору.

Відповідно до ст.ст. 34, 43 Господарськогопроцесуального кодексу Українидоказиподаються сторонами та іншимиучасникамисудовогопроцесу. Обставинисправи, яківідповідно до законодавстваповинні бути підтвердженіпевнимизасобамидоказування, не можутьпідтверджуватисяіншимизасобамидоказування. Господарський суд оцінюєдокази за своїмвнутрішнімпереконанням, щоґрунтується на всебічному, повному і об’єктивномурозгляді в судовому процесівсіхобставинсправи вїхсукупності, керуючись законом. Ніякідокази не мають для господарського суду заздалегідьвстановленоїсили. Визнанняоднією стороною фактичнихданих і обставин, якимиінша сторона обґрунтовуєсвоївимогиабозаперечення для господарського суду не є обов’язковим.

Дебіторськазаборгованість – цефінансовий актив компанії, щовиникаєунаслідокдоговірнихвідносинміждвомаюридичними особами, середяких одна, що є власником активу, післянастаннявідповідних умов угоди має право на отриманняплатежів, товарів, робіт та послуг.

Для неповернення боргу здійснюється робота з боржникомвідповідно до розробленого алгоритму стягненнязаборгованості шляхом поступовогопосилення правового впливу на боржника, в тому числізвернення до суду та правоохороннихорганів. Успіх в судовому стягненні боргу забезпечується за рахунок правильного складання позову, якиймаєвідповідати нормам матеріального та процесуального права.Відповідно до чинного законодавства, крімосновноїсуми боргу з боржникастягується сума інфляційнихвтрат за весь періодіснуваннязаборгованості, пеня, 3 % річних, судовівитрати, моральна шкода та упущена вигода (відповідно до законодавства). Знаючиможливу перспективу стягненняцихдодатковихкоштів, боржникпочинаєрозумітинеобхідністьврегулювання спору мирним шляхом.

Відповіднодебіторськузаборгованістьможнавизнати активом тількитоді, коли існує ймовірність її погашення боржником. Якщо такої ймовірності немає, суму дебіторськоїзаборгованостіслідсписати.

Якщозаборгованістьнеможливодостовірнооцінити, тобтовизначитиїї суму, вона не можебути визнана активом і не повиннавідображатися в балансі.

На сьогодні для того щобвизнати в бухгалтерськомуоблікудебіторськузаборгованістьбезнадійною, не потрібно документального підтвердження. Досить, щоббулавиконана одна з умов:

закінчився строк позовноїдавності (3 роки);

існуєвпевненість у тому, щоборжник не погасить своюзаборгованість.

Поверненняборгів як один з елементівюридичної практики маєсвоїспецифічніособливості. При вирішенніподібнихпитаньнемаєшаблонноїінструкції з назвою "Поверненняборгів". Ситуації, з якихвиникають борги, надзвичайнорізноманітні, у зв'язку з чимкожна справа щодостягненняборгівунікально, і кожнаситуація, з якоївипливаєстягненнязаборгованості, вимагаєокремого пильного розгляду і унікального плану дій.

Якщо контрагент не згоден на повернення боргу, абозгоден з боргом, але не повертаєгрошіфактично, то справа готова до того, щоб перейти в другу стадію - стягнення заборгованості за допомогою судової системи. На ційстадіїпослуги з повернення боргівс кладаються в ініціюванні та веденні судового процесу. Стягнення боргу, швидкість і повнотазадоволеннявимогпозивача тут значноюміроюзалежатьвідсудовогопредставника.

Коли дипломатичні прийоми вичерпано і контрагент відмовляєтьсясплатитидебіторськузаборгованістьчиігноруєїї, кредитору нічогоіншого не залишається, як розпочатипроцесстягненнядебіторськоїзаборгованості.Відразунаголошуємо, щоцейпроцес є клопітким та не рідкозаймаєдоситьтривалийпроміжок часу, а тому є витратним. Позитивним моментом є те, щозаконотворецьпередбачивможливістьстягненнявитрат, які кредитор понесе направовудопомогу, у зв’язку з необхідністювідновленнясвогопорушеного права, ізборжника, у разі позитивного вирішеннясправи.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google