Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

ПРО ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ПАЮ) НЕ ДІЙСНИМ

До юридичнихкомпанійзвертаєтьсячимало селян, які є власникамиземельнихпаїв і надалиїх в орендуагрофірмам,. Людей переважнохвилюєпитаннянизькихрозмірів оплати за орендуїхнього паю орендарями-підприємцями та фірмами, взагалівідсутності будь-якої оплати, можливості дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) тощо.
Питання оренди землі, форм та розмірів оплати за оренду, її встановлення та зміни, порядку укладення, зміни та припиненнядоговоріворендитощорегулюютьсяЗемельним кодексом України, Законом и «Про орендуземлі» тощо. Як передбачено у ч. 1 ст. 93 Земельного кодексу України «право орендиземельноїділянки» - цезасноване на договорістроковеплатневолодіння і користування земельною ділянкою, необхідноюорендареві для провадженняпідприємницької та іншоїдіяльності. Тому, передаючиділянку (пай) в оренду, слідукластидоговіроренди з тим, кому виїїпередаєте. Вінобов'язковомає бути письмовим, а не усним. Для прикладу, постановоюКабінетуМіністріввід 03 березня 2004 року № 220 затвердженийТиповийдоговірорендиземельноїділянки (паю). За бажанням, при укладеннітакийдоговірможе бути посвідченийнотаріально. У цьомувипадкудержавнареєстрація такого договору орендиземлі (паю) здійснюєтьсяобов'язково. Аджеце прямо передбачено у статті 20 Закону про орендуземлі. Вартовідзначити, що право орендиземельноїділянкивиникає в орендаря з дня державноїреєстраціїцього права відповідно до закону, щорегулюєдержавнуреєстраціюречових прав нанерухомемайно та їхобтяжень. Державнуреєстраціюдоговоріворендиземліздійснюютьтериторіальні (районні) организемельнихресурсів.

Крімцього, у відповідномудоговорівизначається строк, на якийвінукладається, зазначаютьсярозміри плати за їїоренду, строків та порядок їївнесення. Стаття 15 вищевказаного Закону встановлює,щоістотнимиумовами договору орендиземлі (тобтотими, які в ньомуобов'язковопрописуються) є: об'єкторенди (місцерозташування та розмірземельноїділянки); строк дії договору оренди (визначається за згодоюсторін, але не можеперевищувати 50 років); орендна плата іззазначеннямїїрозміру, індексації, форм платежу, строків, порядку їївнесення і перегляду та відповідальності за їїнесплату; умовивикористання та цільовепризначенняземельноїділянки, яка передається в оренду; умовизбереження стану земельноїділянки; умови і строки передачіземельноїділянкиорендарю; умовиповерненняземельноїділянкиорендодавцеві; існуючіобмеження (обтяження) щодовикористанняземельноїділянки; визначеннясторони, яка несеризиквипадковогопошкодженняабознищенняоб'єктаорендичийогочастини; відповідальністьсторін; та інші.

Наведем один з прикладівсудової практики про визнання договору орендиземельниїділянки (паю) не дійсним.

Справа № 388/1838/15-цДолинськийрайонний суд Кіровоградськоїобластірозглянувши у відкритому судовому засіданні в містіДолинській справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до СФО «Володимирівське» про визнаннянедійсним договору орендиземлі, встановив: Позивачізвернулися до суду з позовом до відповідача про визнаннянедійсним договору орендиземлі, мотивуючисвоївимогитим ,що 29 грудня 2003 позивачіуклали договори орендивласнихземельноїділянки з СФО «Володимирівське» терміном на 5 років. Післяукладанняцихдоговоріворендикерівник СФО «Володимирівське» ОСОБА_8 не повернув їмпримірникидоговорів. В 2009 році ОСОБА_8 загинув, а новийкерівникСоколовський В.М. пояснив орендодавцям, щопопереднійкерівник не передав належнихїмпримірниківдоговорів.

Восени 2009 року, коли закінчиласядіядоговоріворендиземельнихділянок, позивачізвернулися до керівника СФО «Володимирівське» Соколовського В.М. з вимогоюповернутиїмземельніділянки для подальшогорозпорядження ними на власнийрозсуд. Однаккерівник СФО «Володимирівське» їм пояснив, що вони вчасно не звернулися до орендаря з відповідноюзаявою про припиненнядіїдоговоріворендиземлі, а тому договори орендиземельнихділянок автоматично продовжили (поновили) свою дію на той же термін і на тих же умовах, тобто до кінця 2013 року.

В 2012 роціпозивачімалирозмову з керівником СФО «Володимирівське» про те, щомайже через рікзакінчуєтьсядіядоговоріворендиїхніхземельнихділянок і вони більше не бажаютьздаватийому в орендусвоїділянки і щобвінвосени 2013 року землю не засівав, однак, керівник СФО «Володимирівське» зазначив, що вони здалийому в орендусвоїземельніділянкитерміном не на 5 років, а на 15 років і повертатиїхвіндо 29.12.2018 року не збирається.

Оскількиорендодавцям не видали їхніпримірникидоговорів і СФО «Володимирівське» користуєтьсяземельнимиділянками і маєнамірще 3 роки користуватися ними всуперечволевиявленняїхвласників, то виникаютьприпущення, щомаємісцепідробленнядоговоріворендиземлі та відповіднопорушення прав власниківземельнихділянок на вільневолодіння та користування ними.

Відіменіпозивачів та іншихорендодавців, їхпредставникзвернувся до керівника СФО «Володимирівське» іззаявами про видачупримірниківдоговоріворенди, які не булиповернутіорендодавцямпісляїхдержавноїреєстрації.

Згідноотриманихвідповідейпозивачам стало відомо, що в рядідоговоріворенди земельного паю існуютьвиправлення строку договору з 5 на 15 років шляхом закреслення строку «п'ять» років і дописки «п'ятнадцять» у п. п. 1. 2. договору.

В п.п. 1.5 договоріворендиземельного паю надруковано: «За користуваннявказаною земельною ділянкою ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ кожного року орендну плату (ренту) в натуральнійформі, починаючи з 2004 року коженрік:» і ручкою дописано «не менше 1,5 %».

Ці виправлення не обумовленіпідписамисторін договору, також не зазначено і перед підписоморендодавця, щовінознайомлений з внесенимизмінами до істотних умов договору, його строку, розміруоренди та погоджується з ними, що не відповідаєвимогамНаціонального стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Державнауніфікована система документації. Вимоги до оформленнядокументів» затвердженим наказом ДержспоживстандартуУкраїнивід 7 квітня 2003 р. № 55.

Вказані обставини стали підставою для звернення з позовом до суду.

В судовому засіданніпредставникпозивачапозовнівимогипідтримав в повномуобсязі, суду пояснив, що договори оренди земельного паю від 29.12.2003 року, укладенівідіменіпозивачів з СФО «Володимирівське», зареєстровані у відділі ДП «КРЦДЗК» 29.12.2003 року, складені з недодержанням в момент вчинення угоди вимог, яківстановленізаконодавством. Отримавшипримірникидоговорівпозивачам стало відомо, що в рядідоговоріворенди земельного паю існуютьвиправлення строку договору з 5 на 15 років шляхом закреслення строку «п'ять» років і дописки «п'ятнадцять» у п. п. 1. 2. договору. В п.п. 1.5 договоріворендиземельного паю надруковано: «За користуваннявказаною земельною ділянкою ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ кожного року орендну плату (ренту) в натуральнійформі, починаючи з 2004 року коженрік:» і ручкою дописано «не менше 1,5 %».

Цівиправлення не обумовленіпідписамисторін договору, також не зазначено і перед підписоморендодавця, щовінознайомлений з внесенимизмінами до істотних умов договору, його строку, розміруоренди та погоджується з ними, що не відповідаєвимогамНаціонального стандарту України ДСТУ 4163-2003. Просить визнатидоговірорендинедійсним.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові докази по справі суд приходить до висновку , щопозовнівимогипідлягаютьзадоволенню.

Відповідно до ст.. 88 ЦПК України з відповідачанеобхідностягнутисудовівитратипонесеніпозивачем .Керуючись ст.ст.213, 215, 218 ЦПК України, суд, вирішивпозов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 задовільнитиповністю.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google