Безкоштовні консультації не надаються 9: 00-18: 00 без обіду
+380 67 503 05 30    +380 50 406 65 36

стягнення

 Суб’єктами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ), потерпілі.
Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок
експлуатації забезпеченого транспортного засобу. Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту.
Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства.
МТСБУ не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або мають на меті одержання прибутку.
Основними завданнями МТСБУ є:
здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань на умовах, передбачених цим Законом;
управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;
забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи;
збирання необхідної інформації про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
співробітництво з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, координація обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників та/або водіїв транспортних засобів -
нерезидентів у разі в'їзду їх на територію України та власників та/або водіїв транспортних засобів - резидентів - у разі їх виїзду за межі України;
співробітництво з органами Міністерства внутрішніх справ України та іншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
розробка зразків страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що затверджуються Уповноваженим органом;
надання страховикам інформації щодо страхових випадків стосовно конкретних страхувальників.
МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди:
на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", заподіяної власниками та/або користувачами транспортних засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів
МТСБУ;
на території України, заподіяної водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільно-правову відповідальність.
У разі якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об’єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ та регламентні виплати з фонду страхових гарантій мають бути компенсовані такими особами МТСБУ в повному обсязі.
МТСБУ має право залучати аварійних комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти, у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у
випадках, визначених у статті 41 цього Закону.
МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її заподіяння:
а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою пцивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7 статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі;
б) невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;
в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вини, а у результаті протиправних дій іншої особи;
г) особами, на яких поширюється дія пункту 13.1 статті 13 цього Закону;
ґ) у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
д) у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу поліцейським та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством.
Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а"-"д" цього пункту,розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ.
МТСБУ за рахунок коштів фонду страхових гарантій відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її заподіяння:
а) у разі недостатності коштів та майна страховика - повного члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
б) власниками транспортних засобів, якщо такі власники надали відповідним уповноваженим органам інших країн страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ, та за умови, що такий страховик не відшкодував шкоду;
в) транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні, щодо якого був виданий іноземний страховий сертифікат "Зелена картка", що діяв на день дорожньо-транспортної пригоди на території України. Така регламентна виплата здійснюється на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".
Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а" та "в" цього
пункту, розподіляються рівними частками між повними членами МТСБУ.
МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування.
МТСБУ за рахунок коштів відповідного централізованого страхового резервного фонду здійснює оплату послуг осіб, залучених для встановлення причин, обставин подій, за якими може бути проведена регламентна виплата, та розміру заподіяної внаслідок них шкоди, а також банківських витрат МТСБУ при здійсненні регламентних виплат.
Фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями іншій країн у галузі страхування цивільно - правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди.
З 19 лютого 2016 року встановлені наступні розміри страхових сум (в межах яких МТСБУ здійснює регламентні виплати з цього Фонду):
100 000 грн., у випадку заподіяння шкоди майну потерпілих;
200 000 грн., у випадку заподіяння шкоди життю і здоров’ю потерпілих.
Для відшкодування шкоди, що залишилася невідшкодованою понад зазначені розміри страхових сум, заявник чи інша особа, яка має на це право звертається з вимогою про відшкодування шкоди безпосередньо до особи відповідальної за її заподіяння (водій або власник транспортного засобу).МТСБУ має можливість здійснити регламентну виплату, що перевищує розмір страхової суми, лише за наявності відповідного дозволу іноземної страхової компанії, якою виданий сертифікат «Зелена картка».
Для отримання відшкодування шкоди з Фонду страхових гарантій МТСБУ необхідно виконати такі дії:
1. Невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП.
Для отримання відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має на це право, протягом 30 днів з дня подання письмового повідомлення про ДТП подає до МТСБУ заяву, яка містить: прізвище, ім’я, по батькові заявника та його місце проживання (фактичне та місце реєстрації); зміст майнової вимоги щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують; обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що їх підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис заявника і дата подання заяви.
Для відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілої особи
до заяви додаються:
• копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номеру платника податку, у разі його присвоєння (засвідчену заявником);
• копії заповнених сторінок паспорту або іншого документу заявника, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватись особа (засвідчені заявником);
• копія документу, засвідчену заявником, яким підтверджується право власності на пошкоджений транспортний засіб (копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копія договору купівлі-продажу транспортного засобу, тощо);
• копія документу, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником (засвідчену нотаріально або надати оригінал для огляду);
• копія довідки про пошкодження вищезазначеного транспортного засобу, складену відповідним підрозділом Національної поліції України на місці ДТП (засвідчену заявником);
• довідка з банку про відсутність договору добровільного страхування майна (КАСКО), у разі придбання транспортного засобу в кредит;
• оригінал або копія сертифікату «Зелена картка» особи винної у скоєнні ДТП (у разі наявності). відомості про особовий рахунок заявника в установі банку.
Потерпіла особа сприяє МТСБУ в отриманні документів, на підставі яких прийматиметься рішення про здійснення виплати, а саме:
• документи, що підтверджують відповідальність особи, яка скоїла вищезазначену ДТП зокрема:
- оригінал довідки про обставини ДТП з обов’язковим зазначенням винних та потерпілих осіб (бланк встановленого зразка, на випадок відсутності відповідних бланків у відповідних підрозділах Національної поліції України);
- належним чином завірену копію постанови суду (завірену печаткою суду та з відміткою щодо набрання нею законної сили) з обов’язковим зазначенням транспортних засобів учасників ДТП та їх номерних знаків.
Оригінал документу, яким підтверджується розмір матеріального збитку, завданого внаслідок згаданої ДТП (висновок автотоварознавчого дослідження, звіт про оцінку пошкоджень, тощо), під час якої пошкоджено вищезазначений транспортний засіб надається до МТСБУ аварійним комісаром або потерпілою особою (у разі проведення незалежної оцінки, коли представник МТСБУ не з’явився у визначений законодавством строк). Для компенсації понесених витрат на визначення розміру матеріального збитку надається до МТСБУ відповідний розрахунковий документ, який підтверджує такі витрати.
Як свідчить практика, питання про відшкодування шкоди за рахунок МТСБУ виникають часто, що не в останню чергу пояснюється широким переліком випадків, коли Бюро має відшкодовувати шкоду, заподіяну дорожньо-транспортною пригодою (далі – ДТП). Стаття 41 Закону визначає випадки компенсації МТСБУ шкоди за рахунок двох створюваних ним централізованих страхових резервних фондів: захисту потерпілих і страхових гарантій. Згідно з положеннями п. 43.3 Закону порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів встановлюються положенням про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, що затверджується президією МТСБУ та погоджується з координаційною радою МТСБУ. Пункт 41.1 Закону визначає, що МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її заподіяння:
1. транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам п. 1.7 ст. 1 Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі. Цей пункт визначає поняття „забезпечений транспортний засіб”, під яким розуміється наземний транспортний засіб (далі – ТС), зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, залежно від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-який ТС, який експлуатується на законних підставах особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована. Отже, Закон не залишає без компенсації постраждалих у ДТП, винуватець якого не застрахував свою відповідальність, а тому будь-яка СК не несе відповідальності за спричинену ним шкоду. Однак особі, яка не має чинного договору „автоцивілки” на ТС (1-го типу) або на себе (2-го або 3-го типу), виплата за рахунок МТСБУ не здійснюється, що видається цілком логічним, адже обов’язок мати такий договір (поліс) передбачений тим же Законом;
2. невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому природному середовищу. У випадках, коли винна в ДТП особа не встановлена, Закон дозволяє компенсацію за рахунок МТСБУ виключно шкоди, заподіяної здоров’ю потерпілих. Така ситуація обумовлена тим, що на практиці трапляються випадки шахрайських дій з інсценуванням заподіяння ТС шкоди, яку намагаються компенсувати за рахунок страховиків. Тому Закон фактично захищає МТСБУ від відповідних вимог;
3. транспортним засобом, який вийшов із володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій іншої особи. Як бачимо, МТСБУ не несе відповідальності за шкоду, заподіяну викраденим ТС. Водночас наведене формулювання дозволяє припустити, що винні дії власника ТС, які спричинили заволодіння ним третіми особами, можуть бути підставою для заявлення до Бюро вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної останніми під час володіння і користування таким ТС. Однак, щоб однозначно сприймати таке припущення як обґрунтоване чи ні, аналізоване положення Закону, на мою думку, слід уточнити;
4. учасниками бойових дій та інвалідами війни, які визначені законом, інвалідами I групи, які особисто керують належними їм ТС, а також особами, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності, які звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Як бачимо, Закон передбачає для певних категорій осіб пільги, які, зокрема, полягають у звільненні від обов’язкового страхування „автоцивілки” та покладання обов’язку компенсовувати заподіяну ними шкоду на МТСБУ. Водночас ми не бачимо сенсу відносити до таких пільговиків осіб, які керують ТС інваліда І групи в його присутності. Вважаємо, що такі особи можуть мати аналізовану „пільгу”, лише якщо інвалід за станом здоров’я не може керувати ТС;
5. у разі недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Цей випадок особливо актуальний у період банкрутства та/або ліквідації декількох СК, вельми відомих до початку фінансової кризи;
6. у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством. Нагадаємо, що надання ТС у вказаних випадках передбачене насамперед Законом України „Про міліцію” (ст. 11) та Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету міністрів України 10.10.2001 р. № 1306 (п. 2.7);
7. за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів. Відтак, законодавець не обмежив перелік випадків відшкодування шкоди МТСБУ, передбачивши можливість її відшкодування і в інших випадках, однак не пояснив, які саме нормативні акти складають законодавство про цивільно-правову відповідальність власників наземних ТС. Коректніше посилатися в цій нормі взагалі на „інші випадки, передбачені чинним законодавством”.
Важливо, що МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування (наприклад, КАСКО). У таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за такими договорами інших видів страхування. Можна констатувати, що правове регулювання виплат за рахунок МТСБУ є доцільною та важливою гарантією компенсації шкоди потерпілим у ДТП. Треба підвищувати рівень свідомості працівників Бюро, відповідальних за здійснення виплат, адже випадки необґрунтованої відмови в них непоодинокі. Це пояснюється відсутністю в Законі чіткої спеціальної процедури відшкодування шкоди за рахунок МТСБУ (на практиці для виплат СК частіше використовують загальну процедуру, визначену в Законі, що далеко не завжди враховує специфіку статусу МТСБУ), яка має бути закріплена законодавчо і містити простий перелік дій, які слід вчинити потерпілій особі для отримання виплати.


Наша оценка 4.5 на основе 8 отзывов Google