Перейти до вмісту
Главная страница » ЕКСПЕРТИЗА (ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ) АДВОКАТОМ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

ЕКСПЕРТИЗА (ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ) АДВОКАТОМ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Важливим і необхідним для провадження бізнесом нормальної господарської діяльності є експертиза (юридичний аналіз) адвокатом господарських договорів.

Адже правильне складання, тлумачення і формулювання положень господарських договорів, а також їх виконання завжди буде нагальним як для бізнесу, так і загалом для всієї правової системи України.

Зокрема, якщо господарський договір підпише неуповноважена особа, або у ньому містяться пункти, що суперечать чинному законодавству, або сторони не погодили усі істотні умови договору та вчинили інші помилки при його укладенні, така угода (як у цілому, так і окремі пункти) може призвести до значних  труднощів, з якими зіткнуться сторони в процесі її виконання.

Окрім того, указаний вище «проблемний» правочин може бути визнаний судом недійсним (нікчемним), неукладеним. Такі проблеми, спричинені неналежною юридичною експертизою господарських договорів можуть призвести, і як правило, неодмінно призводять, до виникнення численних судів та інших негативних ситуацій, конфліктів та суперечок між сторонами угоди під час здійснення ними господарської діяльності.

Тому для уникнення вказаних неприємних ситуацій до експертизи (юридичного аналізу) господарських договорів завжди слід залучати професійних юристів.  


Професійні та досвідчені адвокати АБ «Ткачук і партнери» проведуть експертизу (правову перевірку) господарських договорів, надавши наступні юридичні послуги:

 • Консультація з усіх питань, пов’язаних із укладенням господарських договорів;

 •  Розробка проекту господарського договору; 

 • Експертиза (юридичний аналіз) змісту проекту господарського договору (підготовленого контрагентом клієнта) на предмет відповідності його чинному законодавству з урахуванням особливостей для певних видів угод та окремих вимог сторін до умов договору;

 • Підготовка протоколу розбіжностей між сторонами щодо окремих умов договору та правовий супровід його узгодження між сторонами;

 • Правовий супровід при укладенні (підписанні) господарської угоди;

 • Правова допомога при укладенні додаткових угод та інших юридичних дій, необхідних для на виконання умов господарського договору.


ЩО СОБОЮ ПРЕДСТАВЛЯЄ ЕКСПЕРТИЗА (ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ) ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Господарський договір – це договір між суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, що встановлює права та обов’язки для сторін договору та регулює господарські відносини між ними, в першу чергу, за нормами Господарського кодексу України, а в частині, яка йому не суперечить – за нормами Цивільного кодексу України.

Експертиза (юридичний аналіз) відповідного господарського договору є надзвичайно важливою процедурою і її непроведення або неналежне або неповне проведення може спричинити значні складнощі в майбутньому для його сторін.

Адвокати АБ “Ткачук і партнери” надають послуги щодо експертизи (юридичного аналізу) господарського договору на таких етапах.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЕКСПЕРТИЗИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Ще до моменту складання проекту господарського договору адвокати нашого бюро проводять підготовчу процедуру правової експертизи:

 • Конкретизація певного виду та типу господарських правовідносин, які буде регулювати майбутній господарський договір. Установлюється предмет договору, наприклад, який товар постачатимуть або які будуть надаватись послуги.

 • Установлення сторін договору та перевірка їх повноважень для підписання господарської угоди, ураховуючи наявні у них установчі та внутрішні документи (статути, рішення загальних зборів, інструкції, накази тощо). Окрім наявних документів, у разі необхідності) визначають необхідність надання додаткових документів (наприклад, погодження від загальних зборів, іншого вищого органу управління суб’єкта господарювання.

 • Вчинення юридичних дій, необхідних для укладення відповідного господарського договору, наприклад, зняття арешту з майна. 

 • Перевірка ділової репутації контрагента, установлення можливих ризиків співпраці клієнта з певною юридичною особою. Повна перевірка контрагента адвокатами нашого Бюро проводиться за загальнодоступною інформацією, через відкриті державні реєстри  юридичних осіб, судових рішень, виконавчих проваджень, нерухомого майна з метою уникнення непередбачуваних ситуацій.


ОСНОВНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРТИЗИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Основна процедура експертизи господарського договору передбачає вже узгодження всіх основних моментів співпраці сторін відповідного договору та полягає в:

 • Складанні проекту договору (угоди) або перевірці вже наявного й наданого контрагентом для аналізу проекту договору. На цьому етапі аналізують наявність усіх істотних умов у договорі та уповноважених підписантів договору, прав та обов’язків сторін за договором (порядок та особливості їх виконання, строки виконання тощо), перевіряють відповідність положень договору нормам законодавства України (у деяких випадках і нормам міжнародного законодавства), а також допустимість і доцільність прийняття відповідних положень договору з позиції прав та інтересів свого клієнта.

  При цьому, адвокат нашого Бюро при складенні проекту господарського договору (або при правовому аналізі проекту договору контрагента), крім інших умов, обов’язково буде прописувати порядок розірвання договору, особливо підстави та право на його розірвання в односторонньому порядку. Адже наслідком  неврахування цих моментів у господарському договорі є можливе породження затяжних судових процесів та стягнення зі сторони угоди, що порушила порядок розірвання договору штрафних санкцій.  

 • Обговоренні, узгодженні та прийнятті сторонами узгодженої редакції договору, ураховуючи правки та зауваження. На цьому етапі сторони погоджують остаточні умови договору або шляхом електронних листувань, або шляхом онлайн-зустрічей чи особистих зустрічей та переговорів. 


Також на даному етапі адвокат, у разі необхідності, готує протокол розбіжностей з фіксацією умов, вигідних для клієнта або аналізує (з урахуванням інтересів клієнта) протокол розбіжностей контрагента.


ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРТИЗИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ


Фінальна процедура полягає в укладанні та підписанні договору та передбачає наступні дії сторін за участі юриста нашого Бюро.

Проведення безпосередньої зустрічі між сторонами для власноручного підписання ними договору.Під час проведення такої зустрічі сторони ідентифікують уповноважених представників сторін та підписують відповідний договір. З метою захисту інтересів клієнта на даній зустрічі буде присутнім юрист нашого Бюро.

На практиці досить часто сторони здійснюють підписання договору без проведення зустрічі, а шляхом проставлення власноручних підписів на примірниках відповідних договорів із подальшим їх обміном через засоби поштового зв’язку або іншим зручним способом. В цьому випадку адвокат нашого Бюро проведе правову перевірку підписаного контрагентом договору з метою уникнення, наприклад, включення або виключення із договору будь-яких умов, не узгоджених попередньо із нашим клієнтом.

Можливий третій варіант підписання договору шляхом проставлення електронного підпису уповноваженими представниками сторін.


Цей варіант є альтернативою до проведення особистих зустрічей та обміну документів у зазначений вище спосіб. У разі обрання цього способу підписання договорів сторони взаємно підписують погоджений проєкт договору шляхом проставлення уповноваженими представниками сторін своїх кваліфікованих електронних підписів через спеціальну програму (наприклад, Дія.підпис) та в подальшому обмінюються ними або через спеціальні програми, або шляхом надсилання електронних листів. 

Такий спосіб видається на цей день найбільш комфортним, швидким і доступним для сторін. Кваліфікований електронний підпис прирівнюється до власноручного підпису відповідно до законодавства України.

Однак, рекомендується проведення правової перевірки господарського договору вже підписаного контрагентом за допомогою електронного підпису, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому, до яких можуть призвести, навіть технічні помилки у договорі.


ДОПОМОГА АДВОКАТА ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ


Після проходження всіх указаних вище процедур договір вважається належним чином оформленим, погодженим, підписаним і таким, що породжує взаємні права й обов’язки сторін.

Разом з тим, в окремих випадках сторони договору можуть передбачити видачу та/або передання документів, учинення юридичних дій, спрямованих на забезпечення виконання умов укладеного між ними договору, або ж навіть установлювати додаткові способи виконання умов договору.

Зокрема, для забезпечення умов господарського договору можна передбачати передання банківської гарантії або ж певного майна в заставу чи іпотеку, або укладання поруки третьої особи щодо гарантії виконання стороною своїх обов’язків за договором тощо

Сторони також можуть передбачити в договорі різноманітні додаткові положення, що спрямовані на виконання їх зобов’язань за договором. Наприклад, обов’язок здійснення страхування (якщо предмет договору пов’язаний із певним товаром); обов’язок укладення договору з іншою стороною для належого виконання основної угоди, наприклад договір будівельного підряду.

У будь-якому разі під час внесення у договір додаткових положень, видачі документів або вчинення юридичних дій, спрямованих на видачу документів для забезпечення або виконання умов договору, усі ці дії підлягають додатковій та окремій правовій експертизі, в чому вам нададуть допомогу кваліфіковані юристи нашого Бюро.


Таким чином, проведення експертизи (юридичного аналізу) господарських договорів є надзвичайно важливою і непростою процедурою, яка вкрай необхідна для належного виконання сторонами своїх обов’язків та досягнення мети, з якою сторони підписували господарський̆ договір, а також уникнення у майбутньому конфліктних ситуацій та судових процесів для їх вирішення.

Звертайтесь до професійних та досвідчених адвокатів АБ «Ткачук і партнери», які проведуть експертизу (юридичний аналіз) господарського договору, що допоможе  клієнту  у майбутньому уникнути судових процесів, породжених неналежною правовою перевіркою угоди.