Перейти до вмісту
Главная страница » ДОПОМОГА АДВОКАТА У СПОРАХ ЩОДО ПОРУКИ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ (БАНКІВСЬКА ПОРУКА)

ДОПОМОГА АДВОКАТА У СПОРАХ ЩОДО ПОРУКИ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ (БАНКІВСЬКА ПОРУКА)


Дуже часто при оформленні кредиту Банк вимагає у позичальника привести Поручителя, щоб бути впевненим, що позичальник поверне борг по кредиту.

Водночас, підписуючи договір, поручитель не завжди розуміє яку відповідальність він бере на себе і які в майбутньому можуть наступити наслідки.

Як правило поручитель за банківським кредитом вважає, що якщо він не брав гроші, то і не повинен повертати, а максимум, що може зробити Банк, це через нього (поручителя) впливати на боржника щодо повернення останнім кредитного боргу.

Водночас дуже часто таке вільне трактування взятих на себе зобов’язань поручителя призводить до тривалих судових процесів Банку не з боржником, а саме з поручителем, чи останній притягується як солідарний відповідач із боржником  і не завжди суди приймають рішення з позитивним результатом для поручителя.


Адвокати АБ «Ткачук і партнери» мають великий досвід у вирішенні конфліктних ситуацій між кредитором та поручителем за кредитом та допоможуть розібратися в нюансах чинного законодавства щодо меж відповідальності за договором поруки, надавши наступні юридичні послуги:


1.Консультація з питань, пов’язаних з межами виконанням поручителем зобов’язань за договором поруки за банківським кредитом, припиненням зобов’язань поручителя перед кредитором боржника за договором поруки тощо;

2. Зібрання документів та підготовка процесуальних документів, пов’язаних з вирішенням спору банку із поручителем по банківському кредиту -адвокатського запиту, позову, клопотань, заперечень тощо;

3. Представництво інтересів  клієнта у всіх судових інстанціях по розгляду справ, пов’язаних з виконанням договору поруки, у тому числі за позовами до поручителя.


ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ ПЕРЕД БАНКОМ ЗА КРЕДИТОМ


Поручителем за банківським кредитом може бути фізична та юридична особа, а також декілька осіб. Перш ніж стати поручителем за банківським кредитом необхідно розуміти, що підписуючи договір поруки Ви стаєте фактично таким же позичальником, як і особа, яка отримує кредит, зокрема:

-Якщо основний позичальник перестає виконувати зобов’язання по кредитному договору, поручитель відповідає перед Банком точно в такому ж обсязі як і боржник;

-Банк має право звернутися в суд до поручителя та стягнути з нього повністю весь борг по кредиту, включаючи нараховані відсотки, пеню та штрафні санкції або поручитель буде нести солідарну із боржником відповідальність;

– У разі прийняття судом рішення про стягнення з поручителя суми боргу за кредитним договором, Банк (за допомогою державних та приватних виконавців) може арештувати та продати в рахунок погашення боргу по кредиту майно поручителя або борг може вираховуватись із заробітної плати або інших доходів поручителя.

Водночас, після сплати кредита у поручителя виникає право регресної вимоги до основного боржника. Однак, боржник не завжди виявляється платоспроможним і поручитель може не отримати свої кошти, які сплачені Банку на погашення кредитної заборгованості іншої особи.

Отже, краще звичайно не зв’язувати себе чужими борговими зобов’язаннями і не виступати поручителем у банківському кредиті, але якщо така неприємна ситуація вже сталася, досвідчені у таких спорах адвокати нашого Бюро нададуть консультацію поручителю щодо меж його відповідальності перед Банком, а також будуть вживати максимум заходів, щодо «уникнення» поручителем відповідальності перед Банком за боргами іншої особи. 


МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ

ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ ТА ДОПОМОГА АДВОКАТА


1.За своєю правовою природою договір поруки є строковим договором, у ньому вказують строки його дії або конкретну дату. Як правило, Банки, пред’являючи вимоги до поручителя за банківським кредитом ігнорують установлені в договорі поруки строки його дії або у договорі взагалі не встановлений такий термін. В такому випадку застосовуються положення ч. 4 ст. 559 ЦКУ, згідно якої порука діє протягом трьох років із дня вступу строку виконання основного зобов’язання. 

Отже договір поруки припиняє свою дію і Банк не може пред’явити до поручителя вимоги за кредитним боргом:

Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого договором поруки або у звязку із виконанням зобовязання за догвоором кредиту;

-Якщо згідно кредитного договору закінчився строк дії кредиту, то порука припиняється через три роки із дня закінчення строку кредитного договору і до поручителя не пред’явлені вимоги Банку;

Якщо строк (термін) виконання основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред’явить позову до поручителя. 

-Якщо під час дії кредитного договору, до дати його закінчення, Банк, у зв’язку із наявністю порушення строків оплати по кредитному договору надіслав основному позичальнику по кредиту лист із вимогою дострокового повернути весь кредит, то порука припиняється через три роки з дати дострокового повернення кредиту, вказаного у листі Банку;

Для зобов’язань, виконання яких здійснюється частинами, строк поруки обчислюється окремо за кожною частиною зобов’язання, починаючи з дня закінчення строку або настання терміну виконання відповідної частини такого зобов’язання. У випадку, якщо після прострочення оплати по будь-якому з платежів пройшло більше трьох років, то порука припиняється або в цілому, або в частині платежів, о яким після настання строку оплати пройшло більше трьох років. 


2. Чинне законодавство захищає поручителя від недобросовісних дій кредитора та позичальника через заборону одностороннього збільшення зобов’язань поручителя.

Так нерідко мають місце випадки, коли у процесі обслуговування кредиту, на якому-небудь  з етапів Банк та Позичальник укладають додаткові угоди, які змінюють процентні ставки, пеню, роблять кредитні канікули, відстрочують дати виконання зобов’язань, що призводить до збільшення періоду нарахування процентів тощо.

Слід пам’ятати, що такі дії призводять до припинення поруки с часу будь-якого збільшення основного зобов’язання без згоди поручителя. 

Отже, якщо між Банком та позичальником підписувались будь-які додаткові угоди до кредитного договору, і змін в договір поруки не вносилось, або не було письмової згоди поручителя на зміни, то порука припинилася, як і зобов’язання по ній поручителя. 


3. Як свідчить судова практика, то порука припиняється у випадку смерті поручителя або ліквідації юридичної особи, оскільки за правовою природою порука є особистим зобов’язанням і не може бути успадкована іншими особами.

Отже, Банк не може пред’являти спадкоємцям поручителя будь-які вимоги про погашення будь-якої заборгованості по кредиту.

Однак звертаємо увагу на деякі нюанси, зокрема ліквідація боржника – юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення боржника – юридичної особи, кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання!

Також необхідно звернути увагу на обсяги відповідальності поручителя у разі смерті боржника. Загалом, на поручителів може бути покладено відповідальність за порушення боржником обов’язку щодо виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового боржника, зафіксоване в тому числі у договорі поруки.


Звертаю увагу! Право поручителя підлягає судовому захисту за його позовом  шляхом визнання поруки такою, що припинена, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 16 ЦК України (постанова ВС у справі № 6-69цс), а не про визнання поруки припиненою в частині платежів.

Окрім того, за положеннями ч.1 ст. 559 ЦК України припинення поруки в разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, унаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, резюмується. У цьому разі звернення до суду з позовом про визнання договору поруки припиненим не є необхідним, проте такі вимоги підлягають розгляду судом у разі наявності відповідного спору.

Отже у разі звернення Банку в суд із позовом до поручителя, за наявності підстав, адвокати нашого Бюро підготують зустрічний позов про визнання договору поруки припиненим.


СУДОВА ПРАКТИКА У СПОРАХ З ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ПОВЯЗАНІ ІЗ КРЕДИТНОЮ ПОРУКОЮ


1.  Велика Палати Верховного Суду 04.07.2023 залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції  про відмову у задоволенні позову Банку про стягнення кредитної заборгованості разом із штрафними санкціями в розмірі більше 43 тис. дол. США солідарно з боржника та поручителя.

Серед іншого, відмовляючи у задоволенні позову до поручителя ВП ВС зазначила, що звертаючись до суду з позовом позивач надав розрахунок  суми боргу, з якого вбачається, що в певних періодах відсоткова ставка за користування кредитом Банком одноособово збільшувалась.

  Відповідно до ч.1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов`язання, а також у разі зміни зобов`язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Відповідно до умов договору поруки сторони погодили, що будь-які зміни основного зобов`язання, крім змін, наслідком яких є збільшення відповідальності поручителя за договором, погоджуються між позичальником та банком самостійно без повідомлення поручителя.

Збільшення відсоткової ставки за користування кредитом є збільшенням відповідальності поручителя за договором, що відбулося без повідомлення та без згоди поручителя, а тому відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України договір поруки є припиненим.

Аналогічна позиція викладена у Постановах ВП ВС від 05.06.2019 та від 26.05.2020.


2.Верховний Суд розглянувши 04.02.2020 справу за позовом Банку до боржника  та поручителя про стягнення солідарно боргу залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції  про стягнення боргу лише з боржника, відмовивши в частині задоволення позову до поручителя.

Апеляційний суд, з яким погодився Верховний Суд, зазначив, що відсутні правові підстави для стягнення кредитної заборгованості з поручителя, оскільки справа не містить доказів укладення договору поруки, який є єдиною правовою підставою для покладання на нього обов’язку по виконанню невиконаного боржником грошового зобов’язання за кредитним договором.

При цьому Верховний Суд вказав, що доводи касаційної скарги про  те, що про укладення спірного договору поруки свідчать документи, які були надані Банку перед укладенням договору, зокрема, копії паспорту, довідки про доходи та анкети позичальника, не можуть бути доказом укладення між сторонами договору поруки.


3. Верховний Суд 29.11.2022, залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції про відмову у задоволенні позову Банку про стягнення солідарно з боржника та поручителя суми боргу за кредитним договором, відсотків та штрафних санкцій на загальну суму 453 376 грн.

В частині вирішення позовних вимог, пред`явлених до поручителя, суди  зробили висновок, що порука припинилася, оскільки в договорі поруки сторони не встановили строку, після спливу якого порука припиняється, а умова договору поруки про його дію до повного виконання зобов`язань за кредитним договором  не вважається встановленим сторонами строком припинення дії поруки, оскільки суперечить ч.1 ст. 251 та ч. 1 ст. 252 ЦКУ, тому в цьому і підлягають застосуванню правила ч.4 ст. 559 ЦКУ (в редакції чинній на час виникнення правовідносин) про припинення поруки, якщо кредитор протягом шести місяців (на даний час -3-х років) від дня настання строку виконання основного зобов`язання не пред`явить вимоги до поручителя. 


Таким чином, якщо Ви є поручителем за банківським кредитом, перш ніж виконувати будь-які зобов’язання перед Банком, проконсультуйтесь з адвокатами нашого Бюро, оскільки цілком можливо, що договір поруки втратив силу (припинив свою дію), а Банк, користуючись правовою необізнаністю поручителя, намагається покласти на нього боргові зобов’язання іншої особи.

Професійні адвокати АБ «Ткачук і партнери» допоможуть відстояти правову позицію в інтересах клієнта у суді та доведуть судову справу до постановлення рішення з найбільш позитивним результатом для клієнта.