Змiна назви професii у трудовiй книжцi

Як правильно змінити назву професії у трудовій книжці

Однією з основних умов трудового договору є трудова функція, яка визначається встановленням професії, спеціальності, кваліфікації для робітника і посади для службовця. За загальним правилом трудова функція визначається відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Слід звернути увагу, що у ч. 3 ст. 32 КЗпП України ідеться про зміну найменування посади з ініціативи роботодавця як зміну істотних умов праці, яка допускається лише тоді, коли цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці.

Відповідно до абзацу третього пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, вносяться відповідно до професійних назв робіт, зазначених у КП. А тому зміна назви посади чи професії працівника у зв’язку з приведенням їх у відповідність до КП не може вважатися зміною істотних умов праці в розумінні частини третьої статті 32 КЗпП, оскільки це не просто ініціатива роботодавця, на яку відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП він має лише право і за умови, що цьому передуватимуть зміни в організації виробництва і праці, а насамперед його обов’язок дотримуватися вимог законодавства. Швидше за все це варто вважати як виправлення помилок.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконує роботодавець, де було зроблено відповідний запис (п. 2.6 Інструкції № 58). А отже, приведення назви посади чи професії у відповідність до КП може провадитись без змін в організації виробництва і праці та відповідно про це не потрібно повідомляти працівника, що обіймає цю посаду (працює за професією), за два місяці. Достатньо лише видати відповідний наказ, на підставі якого внести зміни до штатного розпису, трудової книжки працівника, що обіймає цю посаду, посадової інструкції та доповнення до особового листка з обліку кадрів.

Водночас працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки пунктом 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

Приведення назви посади чи професії працівника у відповідність до КП не може здійснюватися виданням наказу про переведення працівника на іншу посаду з приведеним у відповідність найменуванням, оскільки працівника при цьому фактично не переводять на іншу роботу, його функціональні обов’язки, розмір посадового окладу та інші умови (крім назви посади чи професії) укладеного з ним трудового не змінюються. Крім того, переведення на іншу посаду можливе, коли така посада передбачена штатним розписом і вона — вакантна.

Якщо підприємство, на якому було здійснено неправильний запис, ліквідовано, відповідні зміни до трудової книжки працівника вносить правонаступник цього підприємства і засвідчує печаткою та підписом, а у випадку, коли немає правонаступника — вища організація, якій було підпорядковане підприємство, а в разі і її відсутності — обласний архів чи державний архів м. Києва.

Виправлені відомості мають повністю збігатися з оригіналом відповідного наказу чи розпорядження роботодавця. У разі ж втрати цих документів або невідповідності їх фактично виконуваній роботі, виправлення відомостей про роботу здійснюється на підставі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці (особові картки, трудові договори, розрахункові відомості тощо). При цьому слід звернути увагу, що показання свідків не можуть бути підставою для виправлення занесених раніше записів до трудової книжки (п. 2.9. Інструкції № 58).

Зразки документів

Зразок наказу про приведення найменувань посад та професій у відповідність до Класифікатора професій

Зразок запису до трудової книжки працівника про зміну назви посади

Зразок запису в особовій картці працівника

Ви завжди можете отримати професійну юридичну консультацію досвідчених адвокатів і юристів з трудового права звернувшись в ЮК «Юридичні партнери».