Відшкодування моральної шкоди в трудовому праві

Відшкодування моральної шкоди — актуальне питання трудового права, оскільки є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян.

Стаття чинного Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), яка стосується відшкодування моральної шкоди (ст. 237-1), вказує, що відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків чи вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Відшкодування моральної шкоди, як вид відповідальності роботодавця за заподіяну працівникові моральну шкоду, передбачає наявність умов і підстав її настання, яких на практиці налічується чотири. Серед перших умов настання такої відповідальності слід виокремити вину, адже вина роботодавця є не тільки обов’язковою суб’єктивною ознакою, а й важливою соціальною категорією, зміст якої визначають характер і тяжкість протиправного діяння роботодавця. Вина може розумітися як ставлення роботодавця до здійснюваного порушення трудових прав працівника, можливість оцінити відповідність своєї поведінки нормам трудового законодавства, у тому числі й положенням щодо охорони праці. А при заподіянні працівникові моральної шкоди вона має подвійне значення: за наявності вини настає відповідальність за заподіяну працівникові моральну шкоду, а її форма і ступінь впливають на визначення розміру відшкодування.

Другою умовою, за якої настає така відповідальність і, відповідно, обов’язок роботодавця відшкодувати моральну шкоду, є факт порушення роботодавцем законних трудових прав особи. Заподіяння моральної шкоди — це наявність факту порушення трудових прав працівника, що призводить до негативних змін у його житті внаслідок усвідомлення факту їх порушення та викликає у нього душевні, психічні або фізичні страждання. При встановленні факту заподіяння моральної шкоди необхідно керуватися критеріями загальнолюдських цінностей: честь, гідність, авторитет, трудова репутація. Різниця між даними критеріями полягає лише в суб’єктивному чи об’єктивному підході при їх оцінці: якщо мається на увазі об’єктивна оцінка людини — йдеться про честь (гідні поваги моральні якості й етичні принципи особистості; гарна, незаплямована репутація, добре ім’я; соціальна оцінка особистості, що формується у процесі суспільного життя, діяльності й спілкування людей з таких об’єктивних показників, як вчинки, погляди, інші явища суспільного життя).

Моральна шкода вважається заподіяною, якщо особа і заподіювач такої шкоди перебувають у трудових правовідносинах або на них поширюється дія трудового законодавства; вона виникла внаслідок порушення трудових прав із боку роботодавця; працівник зазнає моральних втрат у вигляді моральних страждань, тобто негативних змін, що відбуваються в його свідомості внаслідок усвідомлення факту порушення його трудових прав, і ці негативні зміни призвели до втрати нормальних життєвих зв’язків, а також вимагають від працівника додаткових зусиль для організації свого життя.

Третьою умовою, з якою пов’язане настання відповідальності у вигляді відшкодування моральної шкоди, є протиправність дій роботодавця. Так, на роботодавця покладається активний (вчинення певних дій, передбачених чинним трудовим законодавством) і пасивний обов’язок (не порушувати трудові права працівників). Протиправність діяння заподіювача моральної шкоди (роботодавця) полягає в невиконанні ним своїх обов’язків щодо забезпечення законних трудових прав працівника, а також у порушенні ним законних трудових прав працівника, якщо це порушення призводить до душевних, психічних або фізичних страждань останнього.

Останньою, четвертою і обов’язковою, умовою настання відповідальності за заподіяну працівникові моральну шкоду є причинний зв’язок протиправної поведінки роботодавця і моральної шкоди, що настала, де протиправність виступає причиною, а моральна шкода — наслідком.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 18.12.2013 р. у справі № 761/28621/13-ц було задоволено вимогу позивача про стягнення заробітної плати та відшкодування моральної шкоди, адже внаслідок порушення законних трудових прав працівника позивач обґрунтував спричинення йому такої шкоди. А суд, виходячи з вимог розумності та справедливості, оцінюючи докази, надані позивачем, прийняв рішення про стягнення з роботодавця компенсації моральної шкоди на користь потерпілого працівника в повному обсязі. Отже, виконання вимог ст. 60 ЦПК України щодо обов’язку доказування та подання доказів є однією із запорук позитивного вирішення справи судом на користь позивача.